HIKOKI(日立工機) ヘグザゴンソケット(A) M3用 (二面幅5.5) 55L 0095-5675
HIKOKI(日立工機) ヘグザゴンソケット(A) M3用 (二面幅5.5) 55L 0095-5675
HIKOKI(日立工機) ヘグザゴンソケット(A) M3用 (二面幅5.5) 55L 0095-5675
HIKOKI(日立工機) ヘグザゴンソケット(A) M3用 (二面幅5.5) 55L 0095-5675